تبلیغات
نافله - نیّت نماز مغرب و عشا پس از گذشت وقت

نیّت نماز مغرب و عشا پس از گذشت وقت

  نماز مغرب و عشا تا چه زمانی ادا می­باشد؟ ب. پس از گذشت وقت ادا، به چه نیتی باید خوانده شود؟

 وبلاگ نافله ‏- حضرت امام خمینی(ره)؛ الف. وقت ادای نماز مغرب و عشا در حال اختیار از مغرب تا نصف شب می­باشد.

ب. اگر كسی از این ساعت ﴿نصف شب﴾ به واسطه عذری، یا عمداً نماز را تاخیر انداخت بنا بر احتیاط تا طلوع فجر می­تواند به نیت ما فی­الذمه بخواند.
  حضرت آیةالله بهجت؛ الف. وقت ادای نماز مغرب و عشا برای مختار از مغرب تا نصف شب می­باشد.

بقیه در ادامه مطلب
نافته/نیّت نماز مغرب و عشا پس از گذشت وقت

نیّت نماز مغرب و عشا پس از گذشت وقت

نماز مغرب و عشا تا چه زمانی ادا می­باشد؟ ب. پس از گذشت وقت ادا، به چه نیتی باید خوانده شود؟

$ حضرت امام خمینی(ره)؛ الف. وقت ادای نماز مغرب و عشا در حال اختیار از مغرب تا نصف شب می­باشد.

ب. اگر كسی از این ساعت ﴿نصف شب﴾ به واسطه عذری، یا عمداً نماز را تاخیر انداخت بنا بر احتیاط تا طلوع فجر می­تواند به نیت ما فی­الذمه بخواند.

$ حضرت آیةالله اراكی(ره)؛ الف. وقت ادای نماز مغرب و عشا در حال اختیار از مغرب تا نصف شب می­باشد.

ب. اگر كسی تا این ساعت ﴿نصف شب﴾ اضطراراً، یا عمداً نماز نخوانده؛ اگر چه عامداً گناه كرده، لكن در عامد احتیاط واجب است، ولی در مضطر ظاهراً بهتر است تا طلوع فجر به نیت نه ادا نه قضا ﴿ما فی الذمه﴾ بخواند.

$ حضرت آیةالله بهجت؛ الف. وقت ادای نماز مغرب و عشا برای مختار از مغرب تا نصف شب می­باشد.

ب. بنا بر اظهر جایز نیست تأخیر نماز مغرب و عشا از نصف شب، ولی بنا بر احتیاط واجب مضطر و عامد اگر از نصف شب تأخیر اندازد، باید تا طلوع فجر بدون نیت ادا و قضا بخواند.

$ حضرت آیةالله تبریزی(ره)؛ الف. وقت ادای نماز مغرب و عشا برای كسی كه مختار است از اول مغرب تا نصف شب می­باشد.

ب. برای مضطر تا طلوع فجر صادق ادامه دارد و بنا بر احتیاط وجوبی، كسی كه عمداً نماز را از نصف شب تأخیر انداخته قبل از طلوع فجر به نیت نه ادا و نه قضا ﴿ما فی الذمه﴾ بخواند.

$ حضرت آیةالله خامنه­ای؛ وقت ادای نماز مغرب از هنگامی است كه سرخی بعد از غروب آفتاب كه از طرف مشرق می­آید زایل شود، تا هنگامی كه فقط به قدر نماز عشا تا نیمه شب مانده است. وقت عشا از هنگامی است كه به قدر خواندن نماز مغرب از مغرب گذشته تا نیمه شب.

$ حضرت آیةالله خویی(ره)؛ الف. وقت ادای نماز مغرب و عشا ما بین مغرب و نصف شب می­باشد در حال اختیار.

ب. برای مضطر تا طلوع فجر ادامه دارد و اگر كسی عمداً تأخیر انداخت بنا بر احتیاط واجب تا طلوع فجر بدون نیت ادا و قضا ﴿ما فی­الذمه﴾ بخواند؛ اگر چه به واسطه تأخیر گناه كرده است.

$ حضرت آیةالله سیستانی؛ الف. وقت ادای نماز مغرب و عشا برای مختار اول مغرب تا نصف شب است.

ب. و برای مضطر تا طلوع فجر وقت وسعت دارد. و اگر كسی از روی اختیار؛ یعنی عمداً نماز مغرب، یا عشا را نخوانده بنا بر احتیاط واجب، تا قبل از اذان صبح به نیت ما فی الذمه بخواند.

$ حضرت آیةالله شبیری زنجانی؛ الف. وقت ادای نماز مغرب از اول مغرب و نماز عشا بعد از سه ركعت نماز مغرب است و آخر وقت نماز عشا برای افراد غیر معذور نصف شب است.

ب. اگر كسی به واسطه عذری نماز مغرب و عشا را تا نصف شب نخواند نمازش قضا نشده و باید آن را تا قبل از نماز صبح بخواند و می­تواند نیت ادا كند؛ و احتیاط مستحب آن است كه نماز را بدون نیت ادا و قضا بخواند و اگر از روی معصیت نخواند، نماز وی قضا شده است، و احتیاط مستحب آن است كه تا قبل از اذان صبح بدون نیت ادا و قضا نماز را به جا آورد.  

$ حضرت آیةالله صافی گلپایگانی؛ الف. وقت ادای نماز مغرب وعشا از مغرب تا نصف شب در حال اختیار می­باشد.

ب. برای كسی كه عذر داشته و نماز را تا نصف شب نخوانده، تا طلوع فجر می­تواند بخواند و بعید نیست برای كسی كه عمداً نخوانده نیز وقت تا فجر باقی باشد؛ اگر چه گناه كرده است، لكن احتیاط واجب است به نیت مافی الذمه بخواند.

$ حضرت آیةالله فاضل لنكرانی(ره)؛ الف. مابین مغرب و نصف شب، وقت ادای نماز مغرب و عشا است. ﴿برای مختار﴾.

ب. برای مضطر و معذور كه نتوانسته تا نصف شب نماز بخواند بنا بر احتیاط واجب تا قبل از اذان صبح به نیت مافی الذمه بخواند و اگر تا طلوع آفتاب به اندازه دو نماز باقی نمانده باشد ، بنا بر احتیاط نماز عشا را به جا آورد و احتیاط واجب آن است كه بعد از وقت هر دو را قضا كند، اما این حكم برای عامد منع دارد ﴿نماز وی قضا شده است﴾.

  حضرت آیةالله گلپایگانی(ره)؛ الف. وقت ادای نماز مغرب و عشا برا­ی مختار از اول مغرب تا نصف شب است.

ب. برای كسی كه مضطر بوده و هر دو نماز را  تا نصف شب نخوانده، تا طلوع فجر وقت ادامه دارد، بلكه برای عامد نیز بعید نیست حكم این­گونه باشد؛ بنابراین پس از نیمه شب نمازش قضا نیست؛ اگر چه گناه كرده است، لكن بنا بر احتیاط بعد از نصف شب به  قصد مافی الذمه بخواند.

$ حضرت آیةالله مكارم شیرازی؛ الف. بنا بر اقوا وقت نماز مغرب و عشا از مغرب تا نیمه شب ادامه دارد.

ب. هر گاه عمداً نماز مغرب و عشا را تا نصف شب نخوانده و وقت آن گذشته، باید قضا كند، اما اگر به واسطه­ی عذری نخوانده باشد باید تا قبل از نماز صبح به جا آورد و نماز او ادا است.

$ حضرت آیةالله نوری همدانی؛ الف. وقت ادای نماز مغرب و عشا از اول مغرب تا نصف شب می­باشد در حال اختیار.

ب. اگر از روی معصیت، یا به واسطه عذری تا نصف شب نماز مغرب یا عشا را نخوانده، می­تواند تا قبل از اذان صبح بنا بر احتیاط واجب بدون نیت ادا و قضا بخواند.

$ حضرت آیةالله وحید خراسانی؛ الف. وقت ادای نماز مغرب و عشا  از مغرب تا نصف شب می­باشد ﴿درحال اختیار﴾.

ب. برای مضطر تا طلوع فجر صادق ادامه دارد اگر كسی عمداً نماز مغرب یا عشا را تا نصف شب نخوانده احوط آن است كه تا قبل از اذان صبح بدون نیت ادا و قضا به جا آورد.

طبقه بندی: پرسمان نماز، 
برچسب ها: نیّت نماز مغرب و عشا پس از گذشت وقت، نماز مغرب و عشا تا چه زمانی ادا می­باشد، پس از گذشت وقت ادا، به چه نیتی باید خوانده شود،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 6 فروردین 1392 توسط . وبلاگ نویس بی ادعا
طراحی قالب: وبلاگ نویس بی ادعا

کلماتی که تمام عمر داریم تکرارشان میکنیم
خداوند که به ستایش ما نیاز ندارد
پس چرا نماز می خوانیم؟
انشا الله، این توفیق نصیبمان شود تا جواب این چرا را دریابیم
آن وقت کم کم لذت می بریم از این کلمات تکراری و می فهمیم که
تکرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا زیبا نیست

انتشار مطالب با ذکر منبع مانعی ندارد و موجب رضایت ماست