تبلیغات
نافله - واژه «صلاة»(نماز ـ دعا) چند بار در قرآن به كار رفته و در كدام آیات و سوره ها، است؟