تبلیغات
نافله - جملات زیبا درباره نماز
جملات زیبا درباره نماز

« نماز، محكم ترین رشته ی الفت بین بندگان و خداست، و وای برآن كسی كه از این پیوند جداست، و حیات و زندگیش از نور این عبادت پربها، بی بهره است.

- نماز، واقعیتی است كه خداوند مهربان از باب عشق و محبت از انسان خواسته است، نماز نورانی ترین حكم در شبستان حیات بندگان شایسته الهی است.

- نماز، ریسمان اتصالی است كه همه هستی و موجودیت آدمی را به ملكوت پیوند داده، و مانند این رشته پرارزش و منبع فیض، برنامه ای برای ایجاد ارتباط بین بشر و حق مطلق نمی توان یافت.
 
بقیه در ادامه مطلب


« نماز، محكم ترین رشته ی الفت بین بندگان و خداست، و وای برآن كسی كه از این پیوند جداست، و حیات و زندگیش از نور این عبادت پربها، بی بهره است.

- نماز، واقعیتی است كه خداوند مهربان از باب عشق و محبت از انسان خواسته است، نماز نورانی ترین حكم در شبستان حیات بندگان شایسته الهی است.

- نماز، ریسمان اتصالی است كه همه هستی و موجودیت آدمی را به ملكوت پیوند داده، و مانند این رشته پرارزش و منبع فیض، برنامه ای برای ایجاد ارتباط بین بشر و حق مطلق نمی توان یافت.
 
- نماز، پناه بی پناهان، سنگر دردمندان، گلستان روح افزای عاشقان، چراغ پر فروغ نیمه شب مشتاقان، صفای دل مستان، و سیر و سلوك آگاهان است.
 
- نماز، برتر از همه عبادات، تجلی تمام واقعیات، منبع بركات، و كلید حل تمام مشكلات، و پاك كننده خطرات و خاطرات از قلب، و نور و روح عارفان و خالصان است.

- نماز، زنده كننده جان، صفا بخش حیات جاودان، روشنی راه رهروان، تكیه گاه سالكان، راز و نیاز عارفان، سرمایه مستمندان، دوای درد بی درمان، شعله ی دل بیداران، نوای قلب بی دلان، دلیل گمراهان، امید امیدواران، مایه ی شادی سحرخیزان، سوز جان سوختگان، حرارت روح افسردگان، مایه ی بقای جان، و دستگیر انسان به موقع خطر و نجات آدمی از شر، و درمان وجود از تمام بدبختی هاست.

- نماز، عمود دین، عصمت یقین، رأس احكام دینی، آیت مبین، نور جبین، زداینده اندوه غمین، برطرف كننده ی شرم شرمگین، علاج كننده ی طوفان روحی سهمگین، دلگرمی دل مسكین، و شادی جان اندوهگین است.

- نماز، مایه ای است كه بدون آن كسی لایق بارگاه قرب نیست، و زمینه ای است كه بدون آن جلب فیض خاص از پیشگاه با عزت ربوبی برای هیچ كس امكان ندارد.

- نماز، حقیقتی است كه كیمیای حیات بدون آن بی سود است، بی خبران از نماز بی خردانند، و محرومان از این مقام اسیر دست شیطانند، ثروتمندان بی نماز تهیدستند، و فقیران با نماز ثروتمندان بزم وجودند.

- نماز، روزنه ای به سوی بهشت، و انسن ناقد آن هیزم جهنم است و میدان زندگی بدون نماز، مانند منطقه ای بدون خورشید، و خانه ای خالی از این حقیقت است. از رحمت خاص حضرت دوست جداست، دلی بی نماز جایگاه كبر و غرور و جان بی نماز، تراكمی از ظلمت ها و پستی هاست.

- نماز، حقیقت بندگی و اصل پایندگی است؛ نبود آن مایه ی شرمندگی، و سستی از آن علت سرافكندگی، و نور آن حرارت بخش زندگی، و فرار از آن ریشه شر و افسردگی، و اجرای آن عین آزادگی، و اتصال به آن رها شدن از بردگی، و وجود آن در میدان حیات عین سازندگی؛ و نمازگزار واقعی بدون شك دور از هر آلودگی است.
 
- نماز، رهبری به سوی خوبی ها، ظهور دهنده ی درستی ها، نجات دهنده از پستی ها، علاج كننده ی نادرستی ها، شفای مستی ها، و درمان همه ی دردهاست.


- نماز، راهبر و رهبر، وسیله قرب به داور، و نسبت به عبادات دیگر هم چون جوهر، و در دنیا و آخرت ناصر و یاور، و بر تمام خوبی ها مصدر، و واجب بر جمله افراد بشر است.

- نماز، برای زندگی بهترین حاصل، و فاقد آن موجودی ناقابل، و كشتی نشینان حیات را ساحل، و برای راهروان راه بهترین منزل، ودل عشاق حقیقی به آن مایل، و روح در حال پرواز را محمل، وشمع روشنی بخش هر محفل، و بین انسان و عذاب فردا حائل.

- نماز، در فرهنگ الهی ریشه و بنیان، و برای صورت حیات به منزله ی جان، بهترین دستور و حكم قرآن، و امر واجب حضرت سلیمان، و اجرایش بر همه كس سهل و آسان، و نور صفابخش دل با ایمان، و میوه باغ عرفان، برای بندگان عالی ترین احسان، و صحیفه حق را بهترین عنوان، و دردها را درمان و راه انسان به سوی رضوان الله اكبر است.
 
- نماز، عین هدایت، مغز ولایت، بهترین عنایت، برترین كفایت، محكم ترین وصایت، عالی ترین روایت، ریشه ی درایت، قابل رعایت، از عذاب الهی، هر كس را كفایت، قرآن مجید را شدیدترین آیت، رساننده ی انسان به حقیقت بی نهایت، بر پادارنده اش برای گرفتن فیض الهی قابل.» (1)

- خداوند، ما را به صراط المستقیم انسانیت هدایت فرما و از جهل خود پسندی و ضلالت خود بینی مبرا كن و به محفل انس ارباب عروج روحانی و مقام قدس اصحاب قلوب عرفانی بار ده و حجاب های انانیت ظلمانی و انیت نورانی را از چشم بصیرت ما برافكن تا به معراج حقیقی نماز اهل نیاز واصل گردیم.

 

- یاد دارم كه شبی در كاروان همه شب رفته بودم و سحر در كنار بیشه ای خفته. شوریده ای كه در آن سفر همراه ما بود، نعره ای برآورد و راه بیابان گرفت و یك نفس آرام نیافت. چون روز شد، گفتمش آنچه حالت بود.
گفت: بلبلان را دیدم كه به نالش درآمده بودند از درخت و كبكان از كوه، و غوكان در آب و بهایم از بیشه؛ اندیشه كردم كه مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته.
دوش مرغی به صبح می نالید
عقل وصبرم ببرد و طاقت هوش
یكی از دوستان مخلص را
مگر آواز من رسید بگوش
گفت باور نداشتم كه ترا
بانگ مرغی چنین كند مدهوش
گفتم این شرط آدمیت نیست
مرغ تسبیح گوی و من خاموش

- الهی عادت تو احسان است و عادت ما عصیان، پس ترك مده عادت خود را به تغییر عادت ما عاصیان؛ چه عادت های تو همه پسندیده و قدیم است و سنت های تو همه مرضیه و قویم؛ الهی تویی كه معروفی به احسان و موصوفی به عفو و غفران، پس از ما عفو كن به احسان قدیم خود و بر ما ببخشا به من عظیم خود. (2)
ای لطف بی نهایت تو دستگیر ما
انعام تست در دوجهان ناگریز ما
گر واقع است در عمل ما تزلزلی
تو واقفی ز نیت و سر ضمیر ما
دنیا و آخرت ز تو خواهیم كز كرم
نعم الوكیل مایی و نعم النصیر ما
نومید كی شویم ز لطفت كه هر سحر
آید ز حضرت تو ندا كای فقیر ما
خوش باش كز برای تو آماده كرده ایم
گنج عطای وافر و اجر كثیر ما
از تو نشان نبود در آن دم كه می نوشت
نام تو بر جریده رحمت دبیر ما
آخر همان كنیم كه از لطف ما سزد
هان استوار باش به فضل كبیر ما
چون در كمند عشق مقید شدی جنید
رو دولتی شناس كه هستی اسیر ما


گوهر مقصود

ارزنده ترین گوهر مقصود نماز است
زیبنده ترین هدیه به معبود نماز است
كوبنده ترین اسلحه ی مكتب توحید
كز ریشه كند خصم تو نابود، نماز است
گفتم به خرد، پایه دین نبوی چیست ؟
فریاد برآورد و بفرمود: نماز است
آن نكته رسول مدنی گفت به سلمان
سری كه به توفیق تو افزوده نماز است
فرمود علی شیر خدا ساقی كوثر
در مكتب ما، مقصد و مقصود نماز است
گویند كه با فضه چنین فاطمه فرمود
سرچشمه ی لطف و كرم و جود نماز است
در دادگه عدل خدا روز قیامت
از صلح حسن شاهد و مشهود نماز است
از آمدن كرببلا آنچه به عالم
مقصود حسین بن علی بود، نماز است
ای آن كه تویی منتظر مهدی موعود
رمزی كه نماید فرجش زود، نماز است
آن روز كه آید ز پس پرده غیبت
اول هدف مهدی موعود، نماز است
« ژولیده » بگو تا همه خلق بدانند
نزدیكترین راه به معبود نماز استسر مناجات

تا روی دلت سوی خرابات نباشد
آگاهیت از سر مناجات نباشد
ای زاهد خودبین، به خدا راه نیابی
تا عاشقیت حاصل اوقات نباشد
جز یار نبینی اگر دیده شود باز
رو دیده بجو حاجت اثبات نباشد
عكس رخ جانان نپذیرد دل تنگت
گر سینه ی تو پاك چو مرآت نباشد
دو صیقل اخلاص، بزن لوح درون را
كاین كار - به تزویر به طامات نباشد
جز نامه ی انسان، كه ز عشقش شده نامی
كس در خور این فخر و مباهات نباشد
ایزدی كازرونی
پی نوشت ها

1. عرفان اسلامی، ج 5، ص 14-17.
2. امام خمینی، اسرار نماز، ص3.

منبع: بهشت وصالطبقه بندی: پیامک و جملات زیبا،  اشعار نماز، 
برچسب ها: جملات زیبا درباره نماز، نماز، پناه بی پناهان، سنگر دردمندان، گلستان روح افزای عاشقان، چراغ پر فروغ نیمه شب مشتاقان، صفای دل مستان،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 اسفند 1391 توسط . وبلاگ نویس بی ادعا
طراحی قالب: وبلاگ نویس بی ادعا

کلماتی که تمام عمر داریم تکرارشان میکنیم
خداوند که به ستایش ما نیاز ندارد
پس چرا نماز می خوانیم؟
انشا الله، این توفیق نصیبمان شود تا جواب این چرا را دریابیم
آن وقت کم کم لذت می بریم از این کلمات تکراری و می فهمیم که
تکرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا زیبا نیست

انتشار مطالب با ذکر منبع مانعی ندارد و موجب رضایت ماست