تبلیغات
نافله - دانلود اذان


مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین کشورهای مختلف


وبلاگ نافله-اذان

منبع:  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، رادیو قرآن،وبلاگ نافله

برای دانلود کردن اذان ها، روی آیکون bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.


مؤذندریافت
(MP3)
مرحوم رحیم موذن زاده ی اردبیلی
بیات ترک گوشه ی روح الارواح
bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
حسینعلی شریفbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
رفیعیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
صبحدل(1)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
صبحدل(2)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
سلیمیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
کرمیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
خدام حسینیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
فاطمیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
آقاتیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
غفاریbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
سعیدیانbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
رضائیانbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
محمدپورbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
سعید طوسی(1)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
سعید طوسی(2)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
ابوزیدbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
غلوش(1)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
غلوش(2)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
محمد طوخیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
صحافbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
محمدیونbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
پناهیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
کاشفیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
تسویه چیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
کاظمیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
سلمان خلیلbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
نقشبندیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
محمد عمرانbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
موذن ترکیهbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
منشاوی(1)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
منشاوی(2)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
منشاوی(3)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
عبدالباسط(1)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
عبدالباسط(2)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
عبدالباسط(3)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
عبدالباسط(4)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
کامل یوسف(1)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
کامل یوسف(2)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
مصطفی اسماعیل(1)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
مصطفی اسماعیل(2)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
مصطفی اسماعیل(3)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
مصطفی اسماعیل(4)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
علی البنا (1)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
علی البنا (2)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
علی البنا (3)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
شعبان صیاد (1)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
شعبان صیاد (2)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
حصانbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
احمد عامرbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
محمود حسین منصورbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
محمد رفعتbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
علی محمودbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
محمود رمضانbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
طنطاویbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
احمد شبیبbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
طه الفشنی (1)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
طه الفشنی(2)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
عبدالعاطی ناصفbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
حجاج السویسیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
حربیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
شرقاویbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
عبدالعظیم زاهرbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
هاشم هیبهbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
عثمان شبراویbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
محمود منشاویbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
حصریbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
محمد قندیلbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
محمد سلامهbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
بساتینیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
حلمی جملbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
محمد ضیفbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
محمود بجرمیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
عطیه حسبbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
عبدالفتاح شعشاعیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
شعیشع (1)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
شعیشع (2)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
بدر حسینbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
سید متولی عبدالعالbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
طبلاوی (1)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
طبلاوی (2)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
طبلاوی (3)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
رزیقیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
هلیلbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
فتحی ملیجیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
ابوالمعاطیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
محمود عبدالحکمbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
بسیونیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
محمود خشتbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
شازلیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
ابراهیم شعشاعیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
محمد عوضbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
احمد نعینعbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
شامی دمنهوریbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
عصفورbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
زکی راضیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
عبدالعزیز حسینbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
امام بخاری(1)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
امام بخاری(2)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
علی ملا(1)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
علی ملا(2)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
علی ملا(3)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
خالد راشدbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
سلیمان داودbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
کبارهbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
علی حسینbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
بلیطیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
عمشار العفاسیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
هانی الرفاعیbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
نادی قزازbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
 استاد متولی عبدالعال
(حجاز+بیات)
bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
استاد متولی عبدالعال(حجاز)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
استاد متولی عبدالعال(رست)bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
کریم منصوریbolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
چند اذان تاریخی در دستگاه های موسیقی ایرانی
ابوالحسن دماوندی (اواخر قاجاریه)
بیات ترک ( درآمد اول )
bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
تاج اصفهانی
بیات ترک
bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
عطاء ا… امیدوار
دستگاه همایون
bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
جهانبخش کردی زاده (بخشو)
دستگاه شور
bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف
استاد سلیم موذن زاده
دستگاه ماهور
bolandgoo گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین كشورهای مختلف

طراحی قالب: وبلاگ نویس بی ادعا

کلماتی که تمام عمر داریم تکرارشان میکنیم
خداوند که به ستایش ما نیاز ندارد
پس چرا نماز می خوانیم؟
انشا الله، این توفیق نصیبمان شود تا جواب این چرا را دریابیم
آن وقت کم کم لذت می بریم از این کلمات تکراری و می فهمیم که
تکرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا زیبا نیست

انتشار مطالب با ذکر منبع مانعی ندارد و موجب رضایت ماست